بـــازی

با پاسخ دهی به سوالات، در بازی شناخت شرکت کنید

گفتگـــو

درباره شباهت ها و تفاوت های خود گفتگو کنید

شنــاخت

شباهت ها و تفاوت هایتان را کشف کنید

احتــرام

تفاوت ها را درک کنید و به آنها احترام بذارید

صمیمیت

به کمک شناخت، گفتگو و احترام، شاهد افزایش صمیمت باشید

عشــق

صمیمیت، یکی از سه عنصر تشکیل دهنده عشق است

با ما همــراه باشید در
joorshin logo

joorshin logotype

رابطه‌ی خوب، ساختنی‌ست